HỖ TRỢ

(84-24) 3787 1396

CBTT về việc giá cổ phiếu tăng trần năm (05) phiên liên tiếp

Thứ Hai, 07/11/2022 16:33
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin về việc giá cổ phiếu tăng trần năm (05) phiên liên tiếp.

CBTT về Đơn từ nhiệm và Nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT độc lập công ty

Thứ Ba, 11/10/2022 17:00
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố về Đơn từ nhiệm và Nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT độc lập công ty

CBTT về nghị quyết thu hồi nguồn vốn đầu tư bất động sản không đạt hiệu quả tại Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Thứ Sáu, 07/10/2022 10:32
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố về Nghị quyết thu hồi nguồn vốn đầu tư bất động sản không đạt hiệu quả tại Phường Thọ ...

CBTT Giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện cảnh cáo

Thứ Sáu, 30/09/2022 14:33
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện cảnh báo

CBTT Báo cáo quý III năm 2022 riêng đính kèm công văn giải trình

Thứ Sáu, 28/10/2022 15:39
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin báo cáo quý 3 2022 riêng đính kèm công văn giải trình

CBTT Báo cáo Quý III năm 2022 hợp nhất đính kèm công văn giải trình

Thứ Sáu, 28/10/2022 15:37
Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin báo cáo quý 3 2022 hợp nhất đính kèm công văn giải trình

CBTT báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2022

Thứ Hai, 29/08/2022 21:32
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2022

CBTT báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022

Thứ Hai, 29/08/2022 21:29
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022

CBTT về việc nhận chuyển nhượng 95% cổ phần tại công ty cổ phần Trang Trại Và Năng Lượng Đông Xuân

Thứ Hai, 05/12/2022 14:05
Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin về việc nhận chuyển nhượng 95% cổ phần tại Công ty cổ phần Trang trại và Năng lượng ...

CBTT về đơn từ nhiệm và Nghị quyết miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Thứ Tư, 02/11/2022 16:21
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố về Đơn từ nhiệm và Nghị quyết miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

CBTT bổ nhiệm Kế toán Trưởng

Thứ Năm, 06/10/2022 09:45
Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin bổ nhiệm kế toán trưởng

CBTT về Báo cáo thường niên năm 2021

Thứ Năm, 17/02/2022 17:52
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2021

CBTT Báo cáo thường niên năm 2020

Thứ Ba, 20/04/2021 09:11
CBTT Báo cáo thường niên năm 2020

Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin định kỳ: Báo cáo Thường niên năm 2019.

Thứ Tư, 29/04/2020 16:07
CTCP Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin định kỳ: Báo cáo Thường niên năm 2019.

Quy trình, quy chế của phòng kiểm toán nội bộ ban hành ngày 03/01/2022

Thứ Hai, 03/01/2022 17:23
Quy trình, quy chế của phòng kiểm toán nội bộ ban hành ngày 03/01/2022

Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty ban hành ngày 22/6/2021

Thứ Ba, 22/06/2021 17:53
Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty ban hành ngày 22/6/2021

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành ngày 22/6/2021

Thứ Ba, 22/06/2021 17:04
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành ngày 22/6/2021

Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành ngày 22/6/2021

Thứ Ba, 22/06/2021 17:02
Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành ngày 22/6/2021
Copyright © 2018 Thanh Nam Group