HỖ TRỢ

(84-24) 3787 1396

CBTT BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố toàn văn Biên bản họp – Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam được tổ chức ngày 19/09/2017.

Nội dung Biên bản họp vui lòng kiểm tra tại ĐÂY.
Nội dung Nghị quyết họp vui lòng kiểm tra tại ĐÂY.
]]>

Tải về
Copyright © 2018 Thanh Nam Group