HỖ TRỢ

(84-24) 3787 1396

Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin nhận Đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Thu Hằng và đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Trang và Bà Nghiêm Thị Tuyết Thi

Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin nhận Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Bà Nguyễn Thị Thu Hằng và Đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát Bà Nguyễn Thị Trang, Bà Nghiêm Thị Tuyết Thi

Tải về
Copyright © 2018 Thanh Nam Group